Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Регистрация

Ние ще ви консултираме да изберете най-добрите правноорганизационни форми за извършване на търговска дейност в зависимост от спецификата на вашия бизнес.

Изборът на правна форма е изключително важен както за данъчното облагане на вашите доходи така и за оперативните разходи свързани със функционирането на търговското дружество.

Заедно с вас ще обсъдим предимствата и недостъците от правна, данъчна и управленска гледна точка на видовете търговски дружества.

За да ви помогнем да направите всичко това ние предлагаме следните услуги:

 1. Регистрация на Еднолични Търговци - Autonomós
  • Регистрация в Hacienda - Декларация Модел 036
  • Регистрация Impuesto de Actividades Economicas (I.A.E)
  • Консултации за избор на отраслов код Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
  • Избор на вид данъчно облагане: empresarial o profesional
  • Консултиране и избор на вид данъчен режим:
   • Estimación directa normal
   • Estimación directa simplificada
   • Estimación objetiva (Módulos)
  • Регистрация в специалния режим на ЕТ в Социалното Осигуряване - Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social
 2. Регистрация на търговски дружества:
  • Дружество с ограничена отговорност - ООД
   Sociedad de Responsabilidad Limitada-SRL o SL

             Ние предлагаме регистрация на Sociedad Limitada с капитал от 300 евро-като цената е около 1000 евро!

  • Еднолично дружество с ограничена отговорност - ЕООД
   Sociedad Limitada Unipersonal-SLU
  • Акционерно дружество - АД
   Sociedad Anónima-SA
  • Командитно дружество - КД
   Sociedad Comanditaria
 3. Регистриране на кооперации
 4. Регистриране на юридически лица с нестопанска цел:
  • Asociaciones
  • Fundaciones

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.