Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Дружествен живот

Всяко едно търговско дружество по време на своето съществуване се сблъсква със значителен обем от операции, документи и договорни правоотношения, които трябва да бъдат спазени в съответствие със законовата база.

Нашите адвокати и правни консултанти ще ви помогнат в следните области:

 1. Вътрешни актове на дружеството- консултации и изготвяне на следните документи
  • Устави на търговски дружества (Estatutos)
  • Нотариални учредителни договори Escritura notarial publica
  • Покани за свикване на Общи събрания на акционерите
  • Решения приети на ОСА
  • Протоколи от заседанията на ОСА
  • Подаване на всички видове документи в Търговския регистър за легализация
  • Съдействие за публикуване на всички документи в Boletin Oficial de Registro Mercantil
 2. Промени в устава на дружеството свързани с
  • Смяна на името
  • Смяна на седалището на фирмата
  • Смяна на данъчния адрес в Испания или чужбина
  • Промяна в собствеността и преразпределение на дяловете
  • Приемане на нови съдружници или изключване на такива както и вписване на промените в Търговския регистър
  • Смяна на управител/и- (Administrador único o Administradores solidarios) - номиниране на нов и освобождаване на стария от органа за управление и вписване на промените в Търговския регистър
  • Промяна в предмета на дейност на дружеството
 3. Капиталови операции на дружеството
  • Увеличаване на капитала
  • Намаляване на капитала
  • Извършване на непарични вноски (апорт) в капитала
 4. Преобразуване на търговски дружества

  Вливане, сливане, разделяне, отделяне, преобразуване чрез промяна на юридическата форма. Ликвидация и прекратяване на дружества.

 5. Фалит на търговски дружества-Concurso de Acreedores-Ley 22/2003

  Нашето сътрудничество с ADADE ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P ни позволява да предложим на нашите клиенти комплексни и качествени услуги в областта на съдебното прозводство по обявяването на фалит.

  Екипът на ADADE ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P се състои от 100 служители,като 60 от тях са висококвалифицирани икономисти,адвокати,одитори и тн с богат професионален опит в областта на обявяването на фалит.Именно интеграцията на толкова много различни специалисти с богат background ни позволява да вникнем по-дълбоко в нуждите на фирмите при обявяване на процедура на фалит.

  ADADE ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P. използва най-новите технологии, които позволяват да се контролират процесите вътре в самата фирма обявена във фалит , да се подобри общуването с кредиторите и да събира необходимата информация възможно най-бързо и при пълна прозрачност, така че значително да се ускори процедурата на фалит.


 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.