Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Трудово право

Правни становища по всички видове трудовоправни въпроси:

 • Консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения и ERE, други;
 • Съдействие при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове; Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC)
 • Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка:
  • искове срещу незаконно уволнение;
  • възстановяване на работа;
  • обезщетения при претърпяна трудова злополука;
  • имуществена отговорност на работодателя;
  • съдействие при неизплащане на заплати и обезщетения;
 • Oбжалване на решенията, определенията и присъдите постановени от Juzgados de lo Social
 • Изготвяне на жалби до Инспекция по труда и други административни органи- Inspección de Trabajo y Seguridad Social-ITSS
 • Консултации и правно съдействие за получава на гарантираните заплати от Фонда за гарантиране на възнагражденията- Fondo de Garantia Salarial (FOGASA)
 • Трудово-правна защита на Домашните Помощници- Empleadas de Hogar
 • Пенсиониране, установяване на трудов стаж, попълване на заявления за пенсиониране и друга правна помощ пред Instituto Nacional de Seguridad Social(INSS)

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.