Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Asesoria Fiscal

Една от нашите най-силни страни в бизнес-консултирането е именно предоставянето на широк диапазон от данъчни услуги за физически и юридически лица.

Екипът ни съставен от професионалисти с богат практически опит ще ви помогне да намалите данъчното си бреме като разработи най-ефективната данъчна стратегия съобразена със спецификите на вашия бизнес.

Нашите данъчни консултанти ще организират всички дейности по изготвянето, попълването и представянето на всички видове данъчни декларации пред Agencia Tributaria (AEAT).

За нашите клиенти физически лица ние предлагаме следните услуги:

 • Изготвяне на годишната данъчна декларация по IRPF
  • Консултации за изчисляване на Base Imponible
  • Предварително изчисляване на размера на дължимата сума за плащане или връщане
  • Попълване и подаване на данъчната декларация по IRPF (Mod.100) в Agencia Tributaria
 • Консултиране,изготвяне и подаване на декларации за плащане на данъци при наследство и дарение- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 • Консултиране,изготвяне и подаване на декларации за плащане на данъци- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

За нашите клиенти юридически лица ние предлагаме следните услуги:

 1. За Еднолични търговци-Autonomos
  • Консултиране,изготвяне и подаване на тримесечните и годишни данъчни декларации по IRPFв зависимост от данъчния режим
   • Estimación directa normal o simplificada-Mod.130
   • Estimación objetiva (Módulos)-Mod.131

  За всички ЕТ независимо от данъчния режим Декларация по удръжки по плащания по сметка-Декларация IRPF - Mod.111

  • Консултиране,изготвяне и подаване на тримесечните и годишни данъчни декларации по ДДС (IVA)независимо от вида на данъчния режим
   • Данъчна декларация по ДДС (IVA) тримесечна - Mod.303
   • Данъчна декларация по ДДС (IVA) годишна - Mod.390
  • Консултиране,изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на сделките с трети лица(terceros)- Mod.347
 2. За търговски дружества- ООД (SL), EООД (SLU), AД (SA) и др.
  • Консултиране,изготвяне и подаване на тримесечните и годишни данъчни декларации по ДДС (IVA)
   • Данъчна декларация по ДДС (IVA) тримесечна - Mod.303
   • Данъчна декларация по ДДС (IVA) годишна - Mod.390
  • Консултиране, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на сделките с трети лица (terceros)- Mod.347
  • Консултиране, изготвяне и подаване на тримесечните и годишни данъчни декларации за Данък печалба - Impuesto de Sociedades
   • Данъчна декларация тримесечна- Mod.202
   • Данъчна декларация годишна- Mod.200

 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.