Tel.Movil-627241588

info@abogadobulgaro.com

Asesoria Contable

Нашата счетоводна къща ви предлага пълната гама от счетоводни услуги за физически и юридически лица на територията на Испания.

Нашият екип от квалифицирани счетоводители с дългодишен опит са гаранция за висок професионализъм и индивидуален подход към нуждите на всеки клиент.

Ние предлагаме следните услуги:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата според нуждите на всеки клиент според Plan General Contable
 • Осчетоводяване на първичните документи и завеждане на счетоводните книги
 • Изготвяне и водене на основните счетоводни книги според испанския Търговски Кодекс(Libro Diario;Libro Mayor)
 • Изготвяне и водене на други видове счетоводни книги(ingresos,gastos etc)
 • Ревизиране на сметки с цел локализиране и коригиране на грешки.
 • Финансови и аналитично счетоводство

 

 1. За Eднолични Tърговци-Autónomos предлагаме водене и изготвяне на следните счетоводни услуги според типа на данъчния режим:
  Rendimiento IRPFLibros
  Estimación directa (normal o simplificada) - Libro registro de ingresos.
  - Libro registro de gastos.
  - Libro registro de bienes de inversión.
  - Libro registro de provisiones de fondos y suplidos.
  Estimación objetiva (Módulos) - Libro registro de bienes de inversión (sólo si deducen amortizaciones)
  - Libro de ventas e ingresos
 2. За Търговски Дружества-ООД (SL), ЕООД (SLU),SA, SC, etc предлагаме следните услуги:
  • Водене на официалните и задължителни счетоводни книги: Libro diario, Libro Mayor, Libro facturas emitidas, Libro facturas recibidas,Libro de Inventario
  • Изготвяне на амортизационен план
  • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
  • Съставяне на годишните финансови отчети(Cuentas Anuales)-като Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, flujos de efectivo, etc.
  • Легализация и подаване на годишните финансови отчети(Cuentas Anuales) в Търговския регистър-Registro Mercantil Central
  • Управленско счетоводство-анализ на разходите
  • Изготвяне на финансово-счетоводен анализ на търговското дружество
 3. За нестопански организации- НПО, Асоциации, Фондации и др.

  Предлагаме пълно счетоводно обслужване на НПО като и съставяне на Plan de Actuación para Fundaciones за следващия отчетен период.

  Освен това можем да ви помогнем с изготвяне на цялата счетоводна документация, за да кандидатсвате за субсидии.


 

Направете запитване за предлаганите услуги:

изпращане на копие до посочения от потребителя е-мейл адрес.